top of page

Regulamin

I. DEFINICJE

1.1.        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)    Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

b)    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maa-forte.com

c)    Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

d)     Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2.        Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2.3.        Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.

2.4.        Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer

b)    dostęp do Internetu

c)    przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies

2.5.        Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6.        Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania
lub urządzeń;

b)    korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

c)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;

d)    niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

2.7.        W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.8.        Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, wysyłając prośbę o usunięcie konta na adres e-mail: info@bartoszogrodowicz.pl.

2.9.        Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części
lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III. ZASADY REZERWACJI USŁUGI ORAZ PŁATNOŚĆ

3.1.        W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje, cennik, indywidualne konto) zamieszczanych w Serwisie oraz rezerwowania zajęć za pomocą kalendarza (Usługi).

3.2.        Rezerwacja Usługi odbywa się poprzez wybór opcji oraz dogodnego terminu (interaktywny kalendarz) w zakładce „Edukacja/Oferta”.  Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.

3.3.        Rezerwacja Usługi może odbyć się bez rejestracji konta, Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z podsumowaniem zamówienia.

3.4.      Serwis umożliwia założenie konta w zakładce „Strefa Ucznia” – po uzupełnieniu danych kontaktowych, Użytkownik ma wgląd
do zarezerwowanych Usług, gdzie może wykonać edycję rezerwacji (anulowanie, zmiana terminu).

3.5.      Rezerwacje należy poczynić co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem (Serwis nie pozwoli na rezerwację zajęć poniżej tego progu).

3.6.      W przypadku rezygnacji, Użytkownik jest proszony o kontakt z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć obciążenia.
(Po upływie tego progu godzinowego, nie będzie możliwe odwołanie zajęć przez Serwis)

3.7.     Rezygnacja z Usługi po upływie wskazanego wyżej terminu, skutkuje obciążeniem Użytkownika o równowartość zamówienia.

3.8.      Obciążenie, wspomniane w pkt. 3.7. nie dotyczy zdarzeń losowych, które nie były przewidziane przy Rezerwacji Usługi.

3.9.      Wykonawca (Administrator) jest zobowiązany do rzetelnego wykonania Usługi oraz informowania Użytkownika o zmianach
w rezerwacji. W sytuacji, gdy wystąpi zdarzenie losowe, które nie było przewidziane przy akceptacji terminu wykonania Usługi, a jednocześnie uniemożliwia wykonanie Usługi, Administrator Serwisu jest zobowiązany poinformować Użytkownika o zaistniałej sytuacji telefonicznie.

3.10.    W przypadku niewykonania Usługi, wykonawca (Administrator) jest zobowiązany zwrócić wszelkie koszty zamówienia na rzecz Użytkownika.

3.11.    Płatność odbywa się po wykonaniu Usługi: gotówką, przelewem tradycyjnym („Strefa Ucznia”) oraz płatnością internetową
za pośrednictwem portalu PayPal. Użytkownik ma możliwość opłacenia miesięcznego abonamentu za Usługę, powinien wtedy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Serwisu. 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1.        Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów (Muzyka, treść strony) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.        Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi
od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;

c)    problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

d)    jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;

e)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.2.        Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

6.3.        Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

bottom of page